هزینه های همایش

صفحه اصلی > هزینه های همایش

هزینه پرداختی توسط شرکت‌کنندگان بابت بسته مقالات و مباحث علمی کنفرانس، 2 ناهار، 2 میان وعده و گواهینامه ارایه و پذیرش در کنفرانس به شرح زیر می‌باشد. مبالغ مذکور در جدول به جز شرکت‌کنندگان آزاد باید از طرف نویسنده مسئول و به ازاي هر مقاله پرداخت گردد ولی تاییدیه پذیرش مقاله براي تمامی نویسندگان ارایه خواهد شد

نوع عضویت ثبت‌نام تا 31 خرداد 1396 ثبت‌نام بعد از 31 خرداد 1396
شرکت‌کننده آزاد 1500000 2000000
اعضاي هیأت علمی دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي پژوهشی 1250000 1500000
دانشجویی 1000000 1250000
دانشجویی (مشغول تحصیل در مهرآستان و تربیت مدرس) 800000 1000000
مقاله مازاد بر مقاله اول (به ازاي هر مقاله) 250000 300000
کارگاه آموزشی (به ازاي هر کارگاه)* 200000 250000
برنامه تفریحی (به ازاي هر نفر) 450000 500000

* افرادي که در کنفرانس ثبت نام نموده‌اند، می‌توانند به صورت رایگان در یک کارگاه آموزشی شرکت داشته باشند. 

توجه: تخفیفات در نظر گرفته شده براي دانشجویان دانشگاه‌هاي مهرآستان و تربیت مدرس در صورتی براي دیگر دانشجویان قابل تعمیم است که به صورت گروهی (با مقاله یا بدون مقاله) در کنفرانس شرکت نمایند.

تکمیل ثبت‌نام پس از واریز هزینه (طبق جدول تعریف شدة بالا) از طریق درگاه الکترونیکی کنفرانس به نشانی www.em2017.ir در پنل کاربری خود یا واریز به حساب مؤسسه آموزش عالی مهرآستان در بانک پارسیان به شماره کارت 6051-8000-0610-6221 انجام خواهد شد.

متقاضیانی که از طریق بانک هزینه را پرداخت نموده باشند، از رسید آن عکس تهیه نموده و به آدرس info@em2017.ir  ارسال دارند.