محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محور های همایش به شرح موارد زیر می باشد:

 • تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
 • مدیریت و توسعه دانش
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت تولید و خدمات
 • اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرح ها
 • امور آموزشی و تربیتی
 • مهندسی فاکتورهای انسانی
 • فن آوری و توسعه اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت و کنترل کیفیت
 • سیستم های خبره
 • قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات
 • مدیریت و ارزیابی ریسک
 • مدلسازی و شبیه سازی
 • بازرگانی و تجارت الکترونیک

توجه: محورهای همایش به موارد فوق محدود نبوده و مقالات مربوط به مدیریت مهندسی علاوه بر محورهای یادشده نیز قابل ارائه می باشند.