تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

مهلت ارسال و ثبت مقاله :
31 اردیبهشت ماه 1396
  تا 26 خرداد 1396  تمدید شد
  تا 31 خرداد 1396  تمدید شد
  تا 04 تیرماه 1396  تمدید شد
  تا 10 تیرماه 1396  تمدید شد
اعلام نتايج داوري مقالات :
25 خرداد ماه 1396
  تا 31 خرداد 1396  تمدید شد
  تا 04 تیرماه 1396  تمدید شد
 
تا 11 تیرماه 1396  تمدید شد
ثبت‌نام حاضرين (شركت‌كنندگان و ارايه‌كنندگان):
31 خرداد ماه 1396
  تا 4 تیرماه  1396  تمدید شد
 
تا 10 تیرماه 1396  تمدید شد
ثبت نام با تأخیر:
4 تیر ماه 1396
  تا 10 تیرماه 1396  تمدید شد
ارسال و ثبت آخرين تغييرات احتمالي در مقاله :
4 تیر ماه 1396
 تا 9 تیرماه 1396  تمدید شد
 
تا 10 تیرماه 1396  تمدید شد